Regulamin

Sklep internetowy Murano Casa, działający pod adresem www.sklep.muranocasa.pl, prowadzony jest przez: Murano Casa, z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 24/26A, NIP 857-154-29-97, REGON 143000176.

 

Słowniczek:

Sklep – prowadzony przez firmę Murano Casa sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.muranocasa.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je do wysyłki;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie

Przelew – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;

Punkt Odbioru Murano Casa – punkt prowadzony przez Murano Casa, w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep.

 

Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w Dziale 8 Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.

 1. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

  1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.sklep.muranocasa.pl.

  2. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

  3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.sklep.muranocasa.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

  4. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

  5. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. W przypadku zamówień z formą płatności „przy odbiorze”, Klient otrzymuje e-maila z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia. Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia również w przypadku innych zamówień.

  6. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:

   1. wyboru zamawianych towarów lub usług,

   2. wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiony rachunek lub faktura (mogą to być różne adresy),

   3. wyboru sposobu płatności.

  7. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

  8. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:

   1. częściowa realizacja – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,

   2. anulowanie całości zamówienia – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.

  9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.​
    

 2. Zmiany w zamówieniach.

  Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem za pośrednictwem formularza kontaktu na stronie www.sklep.muranocasa.pl, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
   

 3. Ceny towarów.

  1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

   1. podawane są w złotych polskich,

   2. zawierają podatek VAT,

   3. nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,

   4. nie zawierają kosztu dostawy.

  2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

  3. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest przy opisie produktu.
    

 4. Czas realizacji zamówienia.

  1. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania paczki ze Sklepu do dostawcy, uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

  2. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta:

   1. za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej,

   2. do Punktu Odbioru Murano Casa, ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa.

  3. Do krajów Unii Europejskiej zamówienie może być dostarczone tylko przez >Pocztę Polską lub firmę kurierską.

  4. Do krajów poza Unią Europejską zamówienie jest dostarczane tylko przez Pocztę Polską.

  5. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy.

  6. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.
    

 5. Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.
  Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

  1. płatność przy odbiorze gotówką lub kartą płatniczą; realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,

  2. przelew bankowy, przelew elektroniczny; realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia wpłaty na konto Sklepu.
    

 6. Reklamacje.

  1. Towary są objęte gwarancją producenta przez okres 1 roku.

  2. W przypadku stwierdzenia wady Klient odsyła przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Sklepu na własny koszt lub dostarcza do Sklepu wadliwy towar.

  3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 1 (jednego) roku od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na własny koszt na adres Sklepu. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji.

  4. Sklep, niezwłocznie jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru.
    

 7. Prawo odstąpienia od umowy.

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 poz. 271, z późn. zm.) Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. W Sklepie Murano Casa Klient, o którym mowa wyżej, może zrezygnować z zakupu w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.

  2. Zwracane towary muszą być kompletne w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Klient powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu.

  3. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie na adres: Murano Casa, ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

  4. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru proporcjonalnie do wartości zwracanego towaru) w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych, zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale VIII Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.
    

 8. Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.

  1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.

  2. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na konto Klienta w Sklepie (nadpłata) Nadpłata z konta Klienta zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta wyłącznie na podstawie jego dyspozycji. Dyspozycja przekazywana jest do Sklepu za pośrednictwem formularza kontaktu na stronie sklepu lub poczty elektronicznej. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.

   1. Sklep nie dokonuje zwrotu nadpłat za pośrednictwem poczty.

   2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
     

 9. Dane osobowe.

  1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Murano Casa oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

  2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

  3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

  4. Klienci Sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
    

 10. Postanowienia końcowe.

  1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Murano Casa.

  2. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach Sklepu nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

  3. Wszystkie towary zamieszczone na stronach Sklepu są wykonywane ręcznie, w związku z tym kolorystyka oraz wymiary poszczególnych elementów mogą nieznacznie się różnić.

  4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

  5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

  6. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony www.sklep.muranocasa.pl. Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep to:

   1. Cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,

   2. Cookies trwałych – pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony www.sklep.muranocasa.pl.

   3. Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta.

   Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies, powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

  7. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43 poz. 296, z późn. zm.).

  8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141 poz. 1176, z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1225, z późn. zm.).

  9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2013 r.

  10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.sklep.muranocasa.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Do poprawnej pracy strona potrzebuje obsługi JavaScript!
Używasz bardzo starej przeglądarki Niektóre funkcje strony mogą nie działać poprawnie.
Uaktualnij oprogramowanie.